Природни паркова в България

Трите български национални парка осигуряват защита на естествени планински екосистеми, на най-важните водни източници и природни ресурси у нас.

Води

"Пирин", "Рила" и "Централен Балкан" имат ключова роля за формирането на водните ресурси в Югоизточна Европа и са източник на питейна вода за населението на голяма част от страната.
Тук извират и се формират най-пълноводните реки у нас и на Балканите.
Националните парковете дават 7,3% от водите в страната, въпреки че заемат едва 1,83% от територията й.
Синеят се около 300 езера и множество водопади.

Флора

  • С 3 567 вида висши растения, които се срещат на нейната територия, България е на пето място в Европа по брой видове. На територията на българските национални паркове са установени 2/3 от растителните видове в страната. С високо природозащитно значение са 1/6 от тях:
  • 23 са локални ендемити, 48 са български ендемити, а 143 са балкански ендемити;
  • 105 са реликти – останали от минали геологични (терциерни, глациални) епохи;
  • 179 вида са вписани в Червената книга на България;
  • 92 вида са защитени по българското законодателство;
  • 56 вида са защитени по международното законодателство.


В България има 750 вида лечебни растения. На територията на “Пирин”, “Рила” и “Централен Балкан” се срещат 3/4 от използваните в практиката лечебни растения, на които е осигурен най-добрия режим на защита.

Над 250 вида макромицети (гъби) растат в българските национални паркове, което е 1/8 от всички видове в страната. Тук можете да намерите 18 вида ядливи гъби с отлични вкусови качества: няколко вида манатарки, горска печурка, пачи крак, кафява сърненка, обикновена масловка.

Гори

Естествените горски екосистеми в българските национални паркове са безценно природно богатство, което няма аналог в Европа. Горите в парковете са огромни, естествени пречистватели на въздуха, производители на кислород и пазители на водите. Те са местообитание на множество диви растения и животни.

96% от горите са естествени.
Средна възраст – около 90 години, като почти 2/3 са над 100 години.
Широколистните гори в “Централен Балкан” са уникални за Европа, големи по площ, естествени гори. Те заемат 86% от покритата с гори територия в Националния парк.

Иглолистните гори заемат 93% от покритата с гори територия в “Рила” и “Пирин” и съдържат ендемични дървесни видове (бяла мура, черна мура и др.).

Високопланинските ливади в националните паркове “Пирин” и “Рила” са разположени на надморско равнище от 2 000 до 2 500 м, а в “Централен Балкан” - от 1 500 до 1 850 м. Тук се срещат повече от 70% от защитените, редки и ендемични растения у нас.

Фауна

България е на първо място в Европа по разнообразие на животински видове. Местообитанията и естествената среда, необходими за съществуването на много от тях, са разположени в границите на трите национални парка.

В националните паркове има около 4 000 вида безгръбначни животински вида, 1/4 от които имат природозащитно значение.

В националните паркове “Пирин”, “Рила” и “Централен Балкан” се намират местообитанията на около 300 вида гръбначни животни, 2/3 от тях съгласно българското и международното законодателство имат природозащитно значение, както следва:

67% от видовете риби, земноводни и влечуги са с природозащитно значение.
90% от видовете птици са с природозащитно значение, като и трите парка са със световна орнитологична значимост.
България е на второ място в Европа по брой на видове прилепи. 60% от тях са в националните ни паркове. Всички са защитени по българското или международното законодателство.
Срещат се повече от 25 вида дребни бозайници.

Тук са най-значимите у нас и в Европа популации на едри бозайници като балканска дива коза, кафява мечка, вълк, благороден елен.