Природни резервати - парк Странджа

Силкосия – площ 396.5 ха, разположен в близост до село Кости. Това е първият резерват в България, основан през 1933 год. В резервата има над 260 вида растения;

Узунбуджак – площ 2481.5 ха, разположен в близост до село Сливарово. Това е най-големият и най-представителният биосферен резерват в България. В него се намират най-обширните и най-стари странджански букови и буково-дъбови гори;

Витаново – площ 607.8 ха, сравнително висока надморска височина (650 м). Има висока стойност в опазването на околната среда. Обитава се от 462 вида висши растения, включително 26 терциерни реликти и 9 балкански ендемита. В него са концентрирани и повечето от най-интересните странджански пещери;

Средока – площ 607.8 ха, разположен в землището на Малко Търново и Стоилово;

Тисовица – 749.3 ха – площ 749.3 ха, в землището на село Българи. Това е най-новият резерват в Странджа (обявен за такъв през 1990 год.) с цел да се опазят буковите гори, както и формацията от горун и вечнозелени храсти.